Hírek
: Előfoglalási kedvezmény április 15-ig - 10% ! Jelentkezz online: http://www.sutotours.hu/on-line-foglalas

Katalógusrendelés

Ha szeretné ingyenes katalógusunkat megkapni, kérjük írjon a sutotourskft@gmail.com email-címre nevével és levélcímével. Katalógusunkat postázni fogjuk. Köszönjük!

Naptár

Utazási feltételek

Jelentkezés az utazásra. Személyesen irodánkban, partnerirodáinkban, telefonon, faxon, e-mailben, vagy a honlapunkon található on-line jelentkezési lap kitöltésével. Kérjük, jelentkezéskor olvassa el az utazási szerződést. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével és az előleg kifizetésével jön létre. Előleg a részvételi díj 40 %-a.

Biztosítás.
Részvételi díjaink a biztosítást nem tartalmazzák, de lehetőség van az irodánkban annak megkötésére. Amennyiben nem köt biztosítást, akkor a betegségből, balesetből adódó össze felelősség és költség az utast terheli.

Valamennyi utasunk részére – gyermekeknek is külön – érvényes útlevél vagy plasztik személyi igazolvány szükséges, ezek érvényességét nem áll módunkban ellenőrizni.

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

2020.01.01-től érvényes

1. A Sütő Tours (továbbiakban ST), (H-8500 Pápa, Eötvös u. 4., GM engedély száma: U-00304) mint utazásszervező, a továbbiakban:Sütő Tours Kft – által szervezett utazásokra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. (Ptk.)  6: 254 §,  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyta­tásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény,  a kereskedelemről szóló  2005 évi CLXIV Törvény-, valamint az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló, 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelettel módosított  213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet,  és a 2015/2302/EU európa parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései  az irányadók. Engedélyező és szakhatósági felügyeletet ellátó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP,Pf.919-továbbiakban Hivatal-BFKH-

2. Az utazás megkezdésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével létrejön az utas és a ST. között az R. szerinti utazási szerződés.

3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét az ST. által közzétett tájékoztató tartalmazza. A közzétett adatokban esetleg történt változásokról a ST. írásban tájékoztatja az utast. Az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül – költségtérítés nélkül – elállhat a szerződéstől.

4. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, illetőleg a szervezési költséget foglalja magában. A részvételi díjban nem szerepel a fakultatív program ellenértéke, valamint a biztosítás, amely irodánkban külön köthető meg.

5. A ST. Fenntartja a díjváltozás jogát.(Pl., de nem kizárólagosan: szállítási , üzemanyag költségek, szerződésben vállalt résszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek, így különösen üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, stb.) valamint

valutaárfolyam változás esetén, ha az meghaladja az 1 Euro/350 Ft árfolyamot, az utazási szerződésben meghatározott díjakat a ST. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az utazóval írásban köteles közölni az utazási iroda. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utazó az erről szóló értesítés postára adásától számított 5 munkanapon belül az utazási szerződéstől elállhat, és a ST. a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti. Az utazási díj esetleges csökkentése is a fenti elvek szerint kerül elszámolásra.

6. A részvételi díj megállapítása az előleg befizetésénél történik meg. Az előleg összege a részvételi díj 40 %-a. A megállapított előleget a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni, külön felszólítás nélkül. A fizetés banki, postai átutalással, készpénzfizetéssel vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor a ST. úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából. A ST. Által a programfüzetben feltüntetett alapszolgáltatási díj, pld-utazás és szállás díj HUF-ban, azaz Magyar forintban került meghatározásra.

7. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utazó felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utazó figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Ha az utazót saját hibájából, az

utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben a ST. a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére az utazó nem tarthat igényt.

8. A ST. az alábbi esetekben állhat el legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal – a részvételi díj visszafizetése mellett – az utazási szerződéstől:

– Ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányzik.– Ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény következik be, amely miatt a szolgáltatások teljesítése

a vagyonbiztonság és a gazdaságosság határát – minden ésszerű lehetőséget figyelembe véve –túllépi.

– Ha a szolgáltatások teljesítését a szerződéskötés után, elháríthatatlan rendkívüli körülmények (pl. természeti katasztrófa, szállás-helyek megsemmisülése, háborús helyzet, terrorizmus, állami vagy egyéb hatósági rendelkezések) akadályozzák vagy veszélyeztetik.

Ha a ST. a szerződéstől eláll, vagy az utas azért áll el, mert a díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy az iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, az utas, az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre a ST-nak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a különbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a ST. köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni. 

9. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, a ST. az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit megelőlegezheti. Az intézkedés költsége a ST-t terheli, ha a szerződés neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg.

10. A ST. az indulás megkezdése előtt a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja (pl.: kedvezményes akció), ez az ajánlat nem vonatkozik a már szerződésben állókra és a befizetett díj akciós árra történő módosítása visszamenőlegesen már nem lehetséges.

11. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban a Sütő Tours Kft. irodájába beérkezett. Az utas által visszamondott utazásokra az utasnak a Sütő Tours Kft. részére az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie.

Lemondás az indulás előtt, sztornódíj:

60-36 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj -10%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

35-25 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 40%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

24–15 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 70%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

14–7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 85%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj 100%-a. (függetlenül a befizetett összegtől)

Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes nyilatkozat tétel nélkül, nem kezdi meg az utazást a megjelölt időpontban- (NO SHOW).

12. Amennyiben az utazás vis major okok ( háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Erről és indokairól az iroda az utast a VIS MAJOR esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.

13. A ST. felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az utas, vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre.

14. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-,útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Autóbuszos utaknál a megfelelő utazólétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja. A magyar, valamint az eu-s jogszabályokat figyelembe véve az autóbusz oda és vissza úton is egyaránt, fejenként maximum 20 kg-nyi poggyászt szállít el (amely magában foglalja együttesen pl: hűtőtáska, hátizsák, kézipoggyász, bőrönd egyéb csomagok súlyát. A ST. által meghirdetett utazások minimális utazólétszáma: 35 fő – ettől a meghirdetett utazások figyelembe vétele mellett az ST. eltérhet! Az utazó tudomásul veszi, hogy autóbuszos utazás során a biztonsági öv rendeltetésszerű használata minden utazó számára kötelező. Amennyiben az utazó nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja a biztonsági övet, a ST. az ebből származó esetleges, a gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtérítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.

15. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas a repülőtársaságok utazási feltételeit az irodákkal kötött megállapodás részeként kötelezőnek fogadja el.

16. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az ST. vagy közreműködőjük (pl. fuvarozó) átvette.

17.Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az utazó haladéktalanul köteles a ST-t tájékoztatni. 

18. A ST. vállalja, hogy segítséget nyújt az utazás során nehéz helyzetbe került utazónak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a ST. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani vagy vis major esete nem következett be.

19. Az utazó a szerződés hibás teljesítése esetén, kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a ST. képviselőjével (az utazókísérővel, idegenvezetővel vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatóval, szállásadóval), aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utazó a kifogását a helyszínen a ST. képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utazó kérésére köteles azt jegyzőkönyvezni. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős, és a bizonyítási teher az utazóra hárul. Az utazó a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul a ST -nál írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utazó kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utazó panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

20. ST. Felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Az utazásszervező az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

21. Más irodák ajánlatait is értékesítjük. Ha az utazást nem vagy csak részben szervezi irodánk, akkor az esetlegesen felmerülő kifogásokat csak továbbítani tudjuk az illetékes irodának, döntést hozni nem áll módunkban.

22. A ST. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.

23. A ST. fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére kivételes esetekben.

24.A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak akkor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak

a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja. A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: légkondicionálás, napernyő, nyugág széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért a ST. felelősséget nem vállal.

25. Utasaink az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász illetve útlemondási biztosítást köthetnek. A díjszabás és a feltételek alapja a Vienna Life biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas felelős. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

26.− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik.

Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A ST. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt. magyarországi fióktelepe (1132 Budapest, Váci út 36.38.; tel.:061-452-3313;

fax:06-1-452-3436 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel

szembeni védelemről. (Szerződés szám:31183-KE-01/2019 ) Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározásfelügyeleti)

Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Postacím: 1534 Budapest

BKKP, Pf: 919., e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám:06-1-458-5800) vehetik

fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

27. A ST. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a mindenkori

megegyezésre törekednek. Egyezség hiányában az utazók a lakóhelyük szerint területileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Békéltető testületek elérhetőségei | Fogyasztóvédelemhttp://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.,

28. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó jogszabályai az irányadóak. A ST. által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

29.Az utazó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a honlapon történt közzététellel teljesített adatvédelmi tájékoztatót www.sutotours.hu megismerte, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a ST. az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailben) bármikor felkeresse, azokat üzleti felhasználás céljából más társaság részére nem adhatja át.

30. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utazótársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.

Megrendelő – továbbiakban szerződő Utazó nyilatkozom, hogy az Utazási Szerződés egy eredeti példányban átvettem, és aláírásommal igazolom! 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató


A Sütő Tours Kft. (továbbiakban: Utazási iroda) az új Európai Uniós Adatvédelmi rendeletnek, az ún. GDPR-nek és a nemzeti jogszabályoknak történő megfelelés érdekében az alábbi tájékoztatót fogadta el.

1.      Mi az az adatvédelmi tájékoztató és mire jó?

Az adatvédelmi tájékoztató egy, az Sütő Tours Kft. utazásszervezési szolgáltatásait igénybevevő, illetve azt igénybe venni kívánó személyek számára írt tájékoztatás. Ennek célja egyrészt a magyar, azaz a nemzeti és az Európai Uniós jogszabályoknak (GDPR – Adatvédelmi rendeletnek) történő megfelelés, másrészt arról tájékoztat, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén Társaságunk személyes adatait hogyan kezeli, Önnek, amennyiben Ügyfelünk, illetve, ha Ügyfelünk lesz az adatkezelés körében milyen jogai vannak.

2.      a Tájékoztató a 2018. év május hó 25. napján hatályos jogszabályok alapján készült, ezért a jogszabályváltozásokra, valamint a Társaság adatkezelésének változása esetén a Sütő Tours Kft. a változtatás jogát fenntartja. Természetesen a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató elérhető Ügyfeleink részére a www.sutotours.hu honlapján, valamint papír alapon Pápai irodánkban.

HU-8500 Pápa, Eötvös utca 4.

3.      Az adatkezelők:

Az Ön személyes adatainak kezelője, azaz a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározó, adatkezelésért felelős szervezet:
Név: Sütő Tours Kft.Postacíme: 8500 Pápa , Eötvös utca 4 .
Elektronikus címe (e-mail címe): Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4.      Mikor kezeli a Sütő Tours Kft. az Ön személyes adatait?

Utazási irodánk abban az esetben kezeli az Ön személyes adatait, ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, ha szolgáltatásunk felől érdeklődik, azt igénybe veszi, ha hírlevelünkre feliratkozik, esetlegesen, ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban panaszbejelentést tesz.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanazt az adatot változó, illetve több adatkezelési cél alapján gyűjtjük és tároljuk, ennek függvényében az adatkezelés jogalapja és időtartama is változik. Például az Ön nevét az Ön hozzájárulása alapján az Ön azonosítására és az Önnel történő kapcsolattartás érdekében is tároljuk, továbbá, ha igénybe veszi szolgáltatásunkat, úgy a szerződés megkötéséhez is elengedhetetlen.
Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk, az Utazási Irodánk által végzett egyes eljárások alatt milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalap szerint és mennyi ideig tárolunk.

4.I. Kapcsolatfelvétel az Irodával (személyesen, e-mailben weboldalon keresztül, telefonon, facebookon, skype-on), érdeklődés, ajánlat kérése esetén

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

NÉV

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

SZÜLETÉSI IDŐ

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

LAKCÍM(Város, utca, irányítószám)

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

TELEFONSZÁM

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése,

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

E-MAIL CÍM

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése,

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

SKYPE-CÍM

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

UTAZÁS TERVEZETT IDŐTARTAMA, IDŐINTERVALLUMA(Út kezdete és vége, éjszakák száma)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

ÚT TÍPUSA, ÚTI CÉL (ország, város)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat megküldéséig

UTAZÁS MÓDJA(buszos utazás esetén felszállás helye)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

RÉSZTVEVŐK SZÁMA(ebből a gyermekek száma)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

SZÁLLÁS TÍPUSA(igényelt elhelyezéstípusa, illetve az ellátás módja)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

UTAZÁSRA FORDÍTANDÓ KERETÖSSZEG

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

EGYÉB:(biztosítási igény és az igényelt biztosítás fajtája, illetve törzsutas kártya adatok, egyéb igények)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése, kedvezmények biztosítása az
Ön számára.

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

A fenti adatok közül a név, a születési idő, a lakcím, a kirándulás tervezett időtartama, utazás intervalluma, úti cél, utazás módja, résztvevők száma, szállás típusa, az utazásra fordítandó keretösszeg, valamint egy kapcsolattartási adat, azaz a telefonszám, az e-mail cím, vagy a skype-cím megadása kötelező. Ezeknek az adatoknak a hiányában Utazási irodánknak sajnos nem áll módjában egyéni ajánlatot adni Önöknek. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a fenti adatok megadása nélkül weboldalunkon lehetőségük van ajánlataink, utazásain felől általános jelleggel tájékozódni.

Azonban, amennyiben konkrét kérdésük lenne, személyre szabott ajánlatot igényelnek, a fenti adatok megadása kötelező.

4.2. Ajánlat elfogadása, szerződéskötés, szolgáltatás igénybevétele – nyújtása esetén

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

NÉV

Ügyfél azonosítása, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)számlázás

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre is, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat indokolt esetben – esetleges jogérvényesítés esetén az eljárás és a végrehajtás teljes időtartama alatt.

SZÜLETÉSI IDŐ

Ügyfél azonosítása, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

Az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat.

LAKCÍM(Város, utca, irányítószám)

Ügyfél azonosítása, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése), számlázás

szerződés teljesítése érdekében

Az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat.

TELEFONSZÁM

az ügyféllel történő kapcsolattartás,

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

E-MAIL CÍM

az ügyféllel történő kapcsolattartás,

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

SKYPE-CÍM

az ügyféllel történő kapcsolattartás,

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

UTAZÁS TERVEZETT IDŐTARTAMA, IDŐINTERVALLUMA(Út kezdete és vége, éjszakák száma)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

ÚT TÍPUSA, ÚTI CÉL (ország, város)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

UTAZÁS MÓDJA(buszos utazás esetén felszállás helye)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

RÉSZTVEVŐK SZÁMA(ebből a gyermekek száma)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

SZÁLLÁS TÍPUSA(igényelt elhelyezéstípusa, illetve az ellátás módja)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

UTAZÁSÉRT FIZETENDŐÖSSZEG

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

BANKSZÁMLASZÁM

számviteli, könyvelési cél

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

EGYÉB:(biztosítási igény és az igényelt biztosítás fajtája, egyéb igények)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése, kedvezmények biztosítása az
Ön számára.

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig.

A fenti adatok közül a név, a születési idő, a lakcím, az utazás időtartama, utazás intervalluma, úti cél, utazás módja, résztvevők száma, szállás típusa, a szolgáltatásért (az utazásért) fizetendő/fizetett összeg, valamint egy kapcsolattartási adat, azaz a telefonszám, az e-mail cím, vagy a skype-cím megadása kötelező.

Utazási Irodánk az Ön bankszámla adataihoz csak abban az esetben jut hozzá, illetve kezeli, amennyiben Ön a szolgáltatásunk ellenértékét, árát átutalással fizeti meg részünkre.

4.3. Esetleges panaszeljárás, igényérvényesítés esetén

A szerződéskötés során megadott – a jelen tájékoztató 4.2. pontjában felsorolt – adatokat, azaz azok a személyes adatokat, amelyeket a szerződés tartalmaz, illetve a panaszbejelentés során megadott adatokat a panaszbejelentés elbírálásáig, illetve konszenzus hiányában az ügy jogerős befejezéséig, illetve a döntés végrehajtásáig vagy végrehajthatóságáig megőrizzük és kezeljük, annak érdekében, hogy panasza megfelelő elbírálásra kerüljön, illetve ,hogy a vitás helyzet rendeződjön.

Utazási Irodánk az Ön bankszámla adatait abban az esetben is kezelheti, ha a panaszeljárás eredményeként az Ön részére a vételár egészét vagy egy részét visszautaljuk. Ebben az esetben könyvelés teljesítése céljából, számviteli szabályokat betartva 8 évig megőrizzük az utalási adatokat tartalmazó bankszámla kivonatot.

4.4. Mik azok a sütik (cookies) és milyen sütiket használ az Utazási iroda weboldala? Engedélyezni kell valamennyi sütit a weboldal használatához?

Leegyszerűsítve a sütik vagy cookie-k nem mások, mint olyan információcsomagok, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el automatikusan az Ön számítógépén, készülékén.
A sütik (cookie-k) fajtájától függ, hogy azok mire jók, mire alkalmazhatok. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy weboldalunk milyen sütiket és miért alkalamaz.

Szükséges süti:

A szükséges sütik/cookie-k segítenek a weboldalon használhatóvá tenni olyan alapvető funkciókat, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeinek elérése. A weboldal nem képes a megfelelő működésre ezen sütik nélkül, így ezek engedélyezése nélkül sajnos weboldalunk használni, alkalmazni nem lehetséges.
Az általunk alkalmazott ún. szükséges süti felismerhető az alábbi sütinév alapján: PHPSESSID

Statisztikai sütik:

A statisztikai cookie-k segítséget nyújtanak a weboldal tulajdonosainak megérteni a webhelyet meglátogatók viselkedését. Tehát a látogatók viselkedéséről tárolnak információkat ezek a sütik, azonban lényeges, hogy ezek a sütik anonim módon gyűjtik és jelentik meg az információkat.
A statiszikai sütik közül a „@@History/@@scroll|#” megnevezésű sütik az általuk tárolt információkat automatikusan továbbítják az USA-ban. Ezek a sütik a Youtube tartalmak megtekintése során kerülnek alkalmazásra.

Marketing sütik:

A marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és az adott felhasználó számára érdekesek, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők számára. Tehát ezek a sütik érdeklődési körrel kapcsolatos információkat tárolnak el, amelyeket annak érdekében használunk fel, hogy az Önnek legtesthezállóbb ajánlatokat jeleníthessük meg. Ezek a sütik példul GPS adatokat, egyedi ID (azonosító adatokat gyűjt, pl. mobil eszközön, továbbá youtube videó nézettséggel kapcsolatos információkat tárol. )
Előfordulhat, hogy a sütik által tárolt információ Magyarországon kívüli harmadik országba, mégpedig az USA-ba automatikusan továbbításra kerül. Ezek a sütik a Youtube tartalmak megtekintéséhez kapcsolódó sütik.

Sütikkel kapcsolatos további hasznos információk:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy weblapunk használata során lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön az egyes sütik használatát saját belátása szerint engedélyezze. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az egyes böngészők alkalmazása során – a böngésző típusától függően – lehetőségük van a süti beállítások módosítására.

4.5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Utazási irodánk automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem folytat.

5.      Kik kezelik és kiknek kerülnek továbbításra az Ön adatai

Elsődlegesen az Ön adatainak kezelését Utazási irodánk székhelyén és fióktelepein (fiók irodáiban) utazásszervezői munkakörben dolgozó alkalmazottak kezelik.

Az alábbiakban azokat a szervezeteket jelöltük meg, akik az Ön adatainak kezelésében részt vesznek, részt vehetnek, akik felé, ha a szolgáltatásunk jellege úgy kívánja – például biztosítás megkötése érdekében, szállás foglalása érdekében – az Ön által megadott adatokat továbbítjuk adatkezelés és adatfeldolgozás céljából.

Továbbított általános utas adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám.

Levélküldemények átvétele Pápai irodánk részére: Sütő Mónika, Sütő Miklós

Busztársaságok, akikkel az utasainkat utaztatjuk:

·         BALATON-BUSZ BT. székhely: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 1.

Esetenként előfordulhat, hogy állandó partnereinken kívül más társaság szolgáltatásait is igénybe vesszük, arról, hogy adatait mely társaság felé szükséges továbbítanunk – lehetőség szerint, figyelembe véve a 6. pontban foglaltakat is – tájékoztatjuk.

Biztosító társaságok:

·         EUB Európai Utazási Biztosító Zrt. székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
·         Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1.

 

Könyvelőirodánk: Az általános utasadatokon felül a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatok is megküldésre kerülnek.    Simon és Társa Adótanácsadó és Könyvelő Betéti Társaság, 8500 Pápa, Ady sétány 12., 19 06 501089, 27237290-1-19.

Banki szolgáltatónk: - K&H Bank Pápa, K&H Pápa Kossuth L. u. 21 (89) 510 130

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy városnéző útjainknál az utasok adatait (név, születési idő, lakcím) a hotelek, illetve ahol kérik a múzeumok felé is szükséges leadnunk.

Amennyiben partnerirodánk útjait értékesítjük, abban az esetben az Ön által megadott adatokat partnerirodánk felé továbbítjuk. Az ajánlat közlésekor, illetve a szerződéskötés során minden esetben tájékoztatjuk Önt arról, hogy melyik partnerirodánk felé milyen adatokat és mikor továbbítunk. Ez esetben az adatkezelés és adattovábbítás az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben az adat továbbításhoz nem járul hozzá, úgy partnerirodánk ajánlatát nem tudjuk az Ön részére értékesíteni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az egyes Utazási irodánk által kínált utak esetében a határátlépés során jogszabályi előírás alapján utasaink adatait a határellenőrzés során le kell adnunk, az Utazási iroda jogi kötelezettségének teljesítése érdekében.

6.      Az Ön önrendelkezési jogát korlátozó adatkezelés esete

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 4. valamint az 5. pontban felsorolt eseteken kívül előfordulhat, hogy Utazási irodánknak más célból kell az Ön által megadott személyes adatokat kezelnie.
Az Ön hozzájárulásával felvett adatok esetében a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy Utazási irodánk a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (pl. számlázás), vagy az Utazási iroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (pl. szerződéssel kapcsolatos polgári és büntető eljárások lefolytatása), ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az Ön kérelmére indult más ügyben az Ön által megadott személyes adatok tekintetében az Ön hozzájárulását vélelmezni kell.
Az Ön személyes adatai kezelhetőek akkor is, ha az Ön hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Utazási irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Utazási iroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. n (Pl.: szállítóeszköz /busz, hajó, vonat, repülőgép, stb./ késése, meghibásodása, egyéb akadályoztatása esetén)
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a jelen pontban leírt esetek valamelyike előállna, Önt utólag tájékoztatjuk az Ön hozzájárulása nélküli adatkezelésről és annak okáról.

7.      Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag irodánk arra jogosult kollégái és partnerei ismerhetik meg és kezelhetik és kizárólag törvényi keretek közt a cél megvalósítása érdekében.
Az Ön személyes adatait papír alapon és elektronikusan kezeljük. A papír alapú adatkezelés zárt irodában, elzárható szekrényekben történik, amelyhez csak az arra jogosult munkavállalóknak van hozzáférésük.
Elektronikus adatkezelésünk során számítógépeink jelszóval védettek, így a számítógépekhez hozzáféréssel is kizárólag Utazási irodánk arra jogosult munkavállalói rendelkeznek.
Adatok továbbítása és helyszíni tárolása során beépített biztonsági elemek:
Hálózati (NAS) ZYXEL NSA 325 v.2. adattároló eszközön alkalmazása, a hálózatról erre az eszközre végzünk biztonsági adatmentéseket. Az adattároló tűzfal védelemmel, továbbá SSL titkosítással, valamint jelszóval védett. Titkosított kapcsolaton (SSL,TLS) alapuló kommunikáció.

8.      Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban Önnek milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Önt az alábbiakban felsorolt jogok illetik meg. Az egyes jogosultságoknál kifejtettük, hogyan tudja érvényesíteni azokat.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Utazási irodánk az Ön személyes adatait a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt céloktól eltérő célból gyűjti, és további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően Önt tájékoztatni fogjuk adatkezelésünk új céljáról, indokáról. Önt a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés teljes időtartama alatt megilleti.

8.2. Hozzáférési jog

Az Utazási irodánk által kezelt személyes adatai másolatát a 3. pont alatt feltüntetett elérhetőség egyikére megküldött írásbeli kérelmére egy alkalommal, 7 munkanapon belül ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért, az általunk végzett munka adminisztratív költségeként 5000,- Ft + ÁFA/ óra mértékű díjat számítunk fel.

Önt a hozzáférési jog az adatkezelés teljes időtartama alatt megilleti.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az Utazási irodánk által kezelt személyes adataiban elírási hiba folytán téves van vagy Önnel kapcsolatban egyéb, helyesbítésre szoruló adatot kezel, kérjük, hogy a 3. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikén írásban szíveskedjen azt Utazási irodánk részére jelezni.  Ebben az esetben a hibát az Ön tájékoztatása alapján haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül javítjuk, helyesbítjük, amelyről Önt, az Ön által megadott elérhetőségen írásban tájékoztatjuk.

Önt a helyesbítéshez való jog az adatkezelés teljes időtartama alatt megilleti.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Utazási irodánk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha

·         az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
·         ha Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
·         ha Ön tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre,
·         ha Utazási irodánk az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a 3. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikére megküldött írásbeli kérésére Utazási irodánk korlátozza az adatkezelést, ha

·         Ön vitatja a személyes adatai pontosságát,
·         az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését,
·         Utazási irodánknak már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Utazási irodánk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.      Jogorvoslatok, avagy kihez fordulhat, ha úgy érzi Utazási irodánk az Ön személyes adatait nem megfelelő módon kezeli?

Amennyiben úgy érzi, Utazási irodánk az Ön személyes adatait nem megfelelően kezeli, kérjük, hogy elsődlegesen azt részünkre szíveskedjen haladéktalanul jelezni, annak érdekében, hogy megtehessük a szükséges intézkedéseket és a jövőben is az előírásoknak és az Ön érdekeinek leginkább megfelelő módon kezeljük az Ön személyes adatait. Panaszbejelentését megteheti az Utazási iroda székhelyére címzett vagy –  attól függően, hogy Ön melyik (budapesti vagy a veszprémi) fiókirodánkkal került kapcsolatban –  alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Sütő Tours Utazási Iroda Kft. Postacím: 8500 Pápa Eötvös utca 4
Elektronikus cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Utazási irodánknak az célja, hogy mind szolgáltatásunkkal és az Ön személyes adatainak kezelésével is elégedett legyen. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdése, problémája így leggyorsabban, leghatékonyabban az irodánkkal történő kapcsolatfelvétel útján orvosolható.
Az Ön panaszát annak kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül kivizsgáljuk, amelynek eredményéről Önt a kivizsgálást követő 2 munkanapon belül értesítjük.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Ön személyes adatai kezelése során valamilyen rendellenesség vagy hiba lépett fel, azt haladéktalanul, de legkésőbb további 10 munkanapon belül orvosoljuk. A hiba kijavításáról Önt 2 munkanapon belül ugyancsak értesítjük.
Amennyiben irodánkkal történő kapcsolatfelvétel nem vezet eredményre, panaszbejelentésével jogosult a hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(rövidített elnevezése: NAIH)
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
további információkat itt találhat: http://naih.hu
Amennyiben a fenti lehetőségek egyike sem vezetne eredményre, Ön jogosult panaszával Utazási irodánk székhelye szerinti bírósághoz fordulni.

Autóbuszos utazás

busz

 • Autóbuszos utazásainknál utasainkat légkondicionált autóbusszal utaztatjuk
 • Az autóbuszok általában 4 óránként tartanak 25 perces pihenőt, technikai szünetet
 • Az autóbuszon tilos a dohányzás
 • Az autóbuszon felejtett tárgyakért, poggyászokért irodánk felelősséget nem vállal.
 • Az autóbuszon számozott ülőhelyek találhatóak, így Ön jelentkezéskor kiválaszthatja, hol szeretne ülni
 • Az autóbuszokon utasonként egy bőrönd és egy kézitáska elhelyezésére van lehetőség
 • Az utazás alatt a gépkocsivezetőtől forintért lehet vásárolni hűtött italokat és kávét.

Információk

papa

 • SÜTŐ TOURS UTAZÁSI IRODA KFT. PÁPA , EÖTVÖS U. 4.
 • Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között
 • TEL.: (89)-510-162, 30/9473-185 | TEL./FAX: (89)-314-051
 • Web: www.sutotours.hu | e-mail: sutotourskft@gmail.com
 • MKGM ENG.: U-000304 | Adószám: 12949256-2-19

Nagyobb térképre váltás